Vårt erbjudande

Er agenda

Säkra lönsam tillväxt
» Bryta er ur stagnation
» Upphöra med strategiutveckling baserat på benchmarking

Skapa innovativa strategier
» Upptäcka outforskat marknadsutrymme
» Attrahera nya kunder och icke-kunder
» Skapa nya spelregler för marknaden
» Överge etablerade gränser i er bransch

Vårt bidrag

Bidra till att förstärka er strategi
Skapa kreativa strategier för tillväxt;

» Användning av BOS processens metodik, verktyg och process
» "In house” seminarier för träning och utbildning i konceptet
» Workshops för träning och utbildning med eget praktiskt arbete
» Fullskaliga projekt
» Internationella projekt bedrivs också med Blue Ocean Strategy
   Network och MAC Partnership med representation i flera länder


”Lars Carlberg has successfully completed the Blue Ocean Strategy
qualification process administered by professors Kim & Mauborgne´s
Blue Ocean Strategy-Initiative Centre”